Horgászvizsgáról

A horgászvizsgáról

Az új halgazdálkodási törvény és végrehajtási rendelete (ez utóbbi hatályba lépése 2013. december 29.) előírásai megváltoztatta a horgászvizsgáztatás bizonyos feltételeit (például a vizsgabizottságok lehetséges összetételét, a vizsga rendszerét). A vizsgarendszer egységes kidolgozásáig és a szélesebb körűen működő állami vizsgabizottságok felállásáig akadozik a horgászvizsgáztatási rendszer. A kormányhivatalok halgazdálkodási hatóságai már részben megkezdték a horgászok vizsgáztatást, hogy a vizsgára jelentkezőknek ne kelljen hosszabb ideig várakozniuk. Várhatóan rövidesen elindul majd a hatósági jóváhagyást követően a horgász szövetségeknél és egyes egyesületeknél működő állami vizsgabizottságok tevékenysége is. Ha valaki, valamilyen okból sürgősen vizsgát kíván tenni, akkor először a halgazdálkodási hatóságoknál tud érdeklődni a vizsga időpontokról, illetve rövidesen a horgász szövetségek is tudnak majd információval szolgálni a vizsgáztatási helyszínekről és a vizsga időpontokról.

A vizsgáról általánosan
A hatályos törvényi szabályozás szerint, aki egész évben, állami horgászjegy birtokában horgászni kíván, és a horgászvizsgát eddig nem tett, illetve horgászvizsga letételét nem tudja igazolni (illetve nem tudja bemutatni korábbi érvényes állami horgászjegyét) állami horgászvizsgát kell tennie.

A vizsgára való felkészülést a törvényi, rendeleti előírások és erre építő kiadványok segítik. (A vizsgára felkészítő NÉBIH kiadvány letölthető itt).

Állami horgászvizsgát a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. A vizsga teszt jellegű, de a halfajok ismeretéről általában szóban kell beszámolni a vizsgázónak.

Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni: a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról; a hazánkban élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről; az alapvető horgászmódszerekről; a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról; a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól; a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről; a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról; az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről; a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről; a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint a horgászetikáról.

A horgászvizsgát a lakóhely szerinti kormányhivatalok halgazdálkodási hatóságoknál és megyénként, a fővárosban is több állami horgászvizsga bizottsági helyen (horgászegyesületeknél, szövetségeknél), meghatározott időpontokban lehet tenni. Az állami horgászvizsga díja 3500 Ft. A sikeres vizsgázó állami vizsgabizonyítványt kap, melyet célszerű otthon megőrizni (vízpartra nem kell vinni!), mivel ez az okmány a mindenkori állami horgászjegy kiváltásának egyik alapokmánya, alapfeltétele. Ha valaki néhány évre felhagy a horgászattal, és azt követően ismét horgászni kíván akkor a vizsgaokmány bemutatásával (vagy korábbi érvényes állami horgászjegyének bemutatásával) tudja igazolni állami jegy váltási jogosultságát.

Horgászvizsgát a legalább 12. életévét már betöltött személy, gyermek is leteheti, de csak a 15. életév betöltését követően kell letenni ahhoz, hogy az ifjúsági horgász egész évre érvényes állami horgászjegyet tudjon váltani.
horgaszvizsga_clip_image002

Horgászvizsgával kapcsolatos jogszabályi előírások

HhvTv. 40. §

(2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.
(3) Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy kiadása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(5) A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat.

Vhr. 21. § (1) Állami horgászvizsgát a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. A kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság köteles negyedévente legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni.
(2) A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága olyan szervezetet jogosíthat fel a horgászvizsgáztatásban való közreműködésre, amely
a) valamely nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halgazdálkodásra jogosult, vagy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működik és alapszabály szerinti céljai között szerepel a horgászok képzése és vizsgáztatása,
b) belső működési szabályzatában olyan horgászvizsga bizottságot hoz létre, amely legalább 3 fő horgászati és halgazdálkodási ismeretekkel rendelkező tagból áll,
c) a bizottság tagjainak halgazdálkodási ismereteit a 32. § (1) bekezdés szerinti végzettséggel vagy társadalmi halőri illetve halászati őri vizsgával igazolja.

(7) A horgászvizsgáztatás részletes szabályzatának elkészítéséről, a horgászvizsga felkészítő anyagáról a minisztérium a NÉBIH bevonásával gondoskodik.
(8) A vizsgalapot a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 5 évig köteles megőrizni. A vizsgalap kizárólag a vizsgázó által a vizsganapon, vagy belföldi jogsegély keretében tekinthető meg.
(9) Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:
a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
c) az alapvető horgászmódszerekről;
d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
f) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
k) a horgászetikáról.
(10) A sikeres állami horgászvizsgát követően, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az 5. mellékletben foglalt tartalmú állami horgászvizsga bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgáztató ad át a vizsgázónak.
(11) A kiadott állami horgászvizsga bizonyítványok adatait a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a NÉBIH által meghatározott forma szerint rögzíti.
(12) Elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítvány pótlására állami horgászvizsga bizonyítványt a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jól olvasható másolat bemutatása vagy állami horgászjegy bemutatása esetén megismételt vizsga nélkül is kiállíthat.

5. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
Állami horgászvizsga bizonyítvány adattartalma
1. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet megnevezése, címe
2. Bizonyítvány sorszáma
3. Vizsgázott személy
a) neve
b) születési hely, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
4. (vizsga esetén kitöltendő)
„Igazolom, hogy ………………. (név) a mai napon a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló VM rendelet 21. § (9) bekezdés szerinti ismeretekből, a ………. megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet állami horgászvizsga bizottsága előtt sikeres állami horgászvizsgát tett.”
5. (pótlás esetén jelölendő)
„Nevezett személy részére az állami horgászvizsga bizonyítvány a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló VM rendelet 21. § (12) bekezdés alapján kiállítva.”
6. Kiállítás helye, időpontja
7. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet aláírása, bélyegzőjeComments are closed.