Állami Horgászjegy

Az állami horgászjegy

Az állami jegyek forgalmazói a megyei halgazdálkodási hatóságokkal kötött szövetségi megállapodások alapján általában horgász egyesületek. Tehát az egyesületi tagok egyéb horgászati okmányaik rendezésekor, megújításakor az állami horgászjegyüket is ki tudják váltani egyesületüknél.

Az alábbi törvényi és rendeleti szabályból látszik, milyen feltételek szükségesek az állami horgászjegy váltásához. Az a horgász, aki rendszeresen, évről-évre kiváltotta horgászati okmányait a következő évben is gond nélkül ki tudja állami horgászjegyét váltani előző évi érvényes állami jegyének bemutatásával. A 2014. évben a horgászok új állami jegyet, új nyomtatvány kapnak, ez formára már egyszerűbb, nem tartalmazza a horgászat legfőbb törvényi előírásait, mivel ezek esetleges változásait csak az okmány cseréjével lehetne mindig nyomon követni. Az adott év legfontosabb általános törvényi előírásait a jövőben az állami fogási napló tartalmazza.

A korábbi érvényes állami horgászjegy nyomtatványt is mindenképpen érdemes megőrizni, különösen azoknak, akik rövidebb-hosszabb ideig nem horgásztak, nem kívánnak, nem tudnak horgászni. A horgász korábbi érvényességgel rendelkező állami horgászjegye mindig igazolja a következő években az állami jegy váltásának egyik meghatározó jogosultságát.

Az állami jegy 2014. évben kiváltást követően az okmány a hátoldalán lévő érvényesítési lehetőségekkel további négy éven át hosszabbítható majd meg, ha a horgász eleget tesz a következő években is az állami jegyváltás jogosultsági feltételeinek. Ezeknek a feltételeknek az előzetes ellenőrzését az állami horgászjegyet forgalmazók ellenőrzik, és ebben segít a váltás jogosultságát igazoló online állami nyilvántartási rendszer.

Az állami horgászjegy igénylésekor a horgásznak először ki kell töltenie azt az állami nyilatkozatot, melyről az alábbi jogszabályi helyeken tájékozódhatunk. Ennek a lényege az, hogy a horgász nyilatkozik arról, hogy nincs korlátozva az állami jegy váltásában és a fogási naplóját leadta. Ezt követően az állami jegy forgalmazója áttekinti a horgász tényleges jogosultságát az állami jegy váltására és így tudja az állami horgászjegyet kiállítani az igénylő részére.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy aki évekig nem horgászott, hogyan tud állami horgászjegyet váltani. Két alapvető dolog közül az egyiket feltétlenül igazolni kell, ez pedig a horgászvizsga letétele (állami horgászvizsga okmány megléte, bemutatása), vagy korábbi években általa kiváltott, nevére szóló és akkori érvényességgel rendelkező állami horgászjegy bemutatása. Éppen ezért érdemes nagyon vigyázni ezen alapokmányok megőrzésére, a horgászvizsga bizonyítványt mindig otthon őrizzük meg további egyéb okiratainkkal, de a korábbi (már lejárt, érvényesítésre betelt) állami horgászjegyet is érdemes megőrizni, mivel ezzel is tudjuk igazolni bármikor az állami horgászjegy váltásának egyik meghatározó alapfeltételét.

A horgászni kívánó új horgászok csak azt követően tudnak egész évre érvényes állami horgászjegyet váltani, ha előbb sikeresen leteszik az állami horgászvizsgát. A horgászvizsga bizonyítvány bemutatásával és az állami horgászjegy váltásának más feltételeinek teljesítésével tudnak a jegyforgalmazóknál állami horgászjegyet váltani. Természetesen, aki új horgászként most kíván horgászni, állami horgászjegyet váltani, annak nem kell igazolnia a fogási naplójának leadását, mivel ezzel korábban nem is rendelkezett.

Az egész évre szóló állami horgászjegy váltásának legfontosabb jogszabályi előírásait gyűjtöttük össze a következő fejezetben:

A törvény (Tv.) és végrehajtási rendeletéből (Vhr.) az állami horgászjegy váltására vonatkozó legfontosabb előírások

Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni. (Tv. 40 § (2) )

A Tv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények megléte esetén a Megbízott (állami horgászjegy forgalmazó) a határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadhatja az állami horgászjegyet. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese. A Megbízott erről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot. . (Vhr. 35. § (4) )

Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy kiadása esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. (Tv. 40 § (3) )

Az állami horgászjegy kiadója köteles az állami horgászjegyet, illetve az érvényesség meghosszabbítását igénylőt írásban nyilatkoztatni a 6. mellékletben foglalt tartalommal. . (Vhr. 22. § )
6. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Állami horgászjegyet igénylő személy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti nyilatkozatának adattartalma
Nyilatkozat állami horgászjegy igényléséhez
Sorszám
Név
Anyja leánykori neve
Születési hely, idő
Állandó lakóhely
Állami horgászjegy száma
Horgászszervezetének neve, címe:
Nyilatkozat az alábbi szövegezéssel:
„A) Nyilatkozom, hogy a horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg, továbbá nem állok ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.
B) Nyilatkozom, hogy a horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet állapították meg, melynek hatálya alatt állok ……………………………………… -ig.
C) Nyilatkozom, hogy érvényes állami horgászjeggyel nem rendelkezem.
D) Nyilatkozom, hogy fogási naplómat leadtam.”
Nyilatkozat helye, időpontja
Igénylő aláírása

Az állami horgászjegy, díj ellenében váltható.(Tv. 41. § (1) )

Az állami horgászjegy2000 Ft díj ellenében váltható, és kiadásának vagy hosszabbításának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. A horgászjegy érvényessége 2000 Ft díj ellenében legfeljebb négy alkalommal meghosszabbítható. .
(Vhr. 19. § (3) )
Az állami horgászjegy érvényessége akkor hosszabbítható meg, ha a kérelmező megfelel a Tv. 40. § (2) bekezdésében foglaltaknak. (Vhr. 19. § (4 )

Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól
a) a 70. életévét betöltött,
b) a 40. § (3) bekezdésében meghatározott, (Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy)
c) a 40. § (5) bekezdésében meghatározott (A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat.)
d) az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos
személy.(Tv. 41. § (2) )

A Tv. 41. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti személyek számára az állami horgászjegy megfizetése alóli mentesség igazolását a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága állítja ki a számára benyújtott dokumentumok alapján.
(Vhr. 25. § (1) )
Az (1) bekezdés szerinti jogosultság akkor igazolható, ha a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága számára benyújtott dokumentumokból egyértelműen megállapítható a 25. § (1) bekezdés szerinti fogyatékossági szint. (Vhr. 25. § (2) )

Állami horgászjegy nem adható annak a személynek – a bírság jogerős kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedő időtartamra – akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. (Tv. 43. § (1) )
Az állami horgászjegyet a halgazdálkodási hatóság visszavonja attól a személytől
a) aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni és mulasztását a halgazdálkodási hatóságnál 10 napon belül nem pótolja,
b) akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki,
c) akinek a horgászattal, vagy a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét megállapították,
d) aki tiltott eszközzel vagy módon horgászik. (Tv. 43. § (2) )

Az állami horgászjegy kiadása megtagadásának az (1) bekezdés szerinti időtartamát a halgazdálkodási hatóság az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel határozza meg a halvédelmi bírságot kiszabó határozatban. (Tv. 43. § (3) )
Az állami horgászjegyváltásától történő eltiltás időtartamába – ha az állami halászjegy, illetve állami horgászjegy a cselekmény elkövetésének időpontjában visszatartásra került, vagy az engedélyes azt a közigazgatási döntés jogerőre emelkedését megelőzően a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának leadta – a visszatartás, illetve a leadás időtartamát be kell számítani. (Vhr. 26. § )

Az állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság – a jogosult kérelmére, díj ellenében – intézkedik az okmányok pótlásáról.(Tv. 43. § (4) )

4. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
Állami horgászjegy adattartalma
1. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága megnevezése, illetve a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által forgalmazással megbízott neve, címe
2. Állami horgászjegy díja, illetve a díjmentességet igazoló jogszabályi hely megjelölése
3. Díjmentesség esetén a használható horgászkészségek számának megjelölése aláhúzással (1 vagy 2 darab)
4. Kiállítás éve
5. Állami horgászjegy sorszáma
6. Engedélyes
a) neve
b) születési helye, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
e) horgászszervezeti tagsága (egyesület neve, címe)
7. Figyelemfelhívó szöveg az alábbiak szerint: „Csak személyi azonosító okmányokkal együtt érvényes! Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen csak a területi jeggyel érvényes. Az állami horgászjegyet másra átruházni tilos!”
8. Kiállítás helye, időpontja
9. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, vagy a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által forgalmazással megbízott aláírása, bélyegzője
10. Érvényesség meghosszabbításának helyei, időpontjai
11. Érvényességet meghosszabbító aláírása, bélyegzője
12. Az érvényesség meghosszabbításánál az alábbi szöveg feltüntetése: „Az érvényesítést követő év január 31-éig érvényes.”

Állami horgászjegy mintája :
allamijegy_1

Annak a horgász, aki az adott évre szóló fogási naplóját, a rákövetkező év február 28-ig nem, késve adja le ott ahol állami horgászjegyét kiváltotta, vagy hibásan töltötte ki a naplóját (pl. nem összegezte fogásait, stb.) , február 28-át követően már csak emelt díjas, 4.000 Ft-os állami jegy váltására van lehetősége.
4.000 Ft-os állami jegy mintája:
allamijegy_2Comments are closed.